วิสัยทัศน์

โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนานักเรียนเพื่อมุ่งให้นักเรียนเติบโตสมวัย
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ ให้รักการเรียนรู้
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
มีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เราจึงแน่ใจว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาในโรงเรียนอนุบาลของเรา ที่จัดประสบการณ์
การเรียนการสอนอย่างถูกหลักวิธี จะประสบความสำเร็จในการเรียนขั้นสูงต่อไป

นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นศูนย์หนังสือปาณยา เราจัดพิมพ์ และเผยแพร่หนังสือเด็กเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ และการพัฒนานิสัยรักการอ่านให้กับเด็กของท่านด้วย

ปรัชญา

ปรัชญาของโีรงเรียนและความหมาย
"รอบรู้ โตสมวัย มีวินัย ปลูกฝังคุณธรรม รักความสะอาด"

รอบรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โตสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามวัย
มีวินัย หมายถึง การอบรมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ กฏข้อบังคับต่างๆ มีความรับผิดชอบ
มีความอดทน มีระเบียบ
ปลูกฝังคุญธรรม หมายถึง ปลูกฝังอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีมารยาทงาม พูดจาไพเราะ รู้จัดอดออม
รักความสะอาด หมายถึง
สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความสะอาด รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัว เช่น โรงเรียน ห้องเรียน ที่สะอาดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสัญลักษณ์


สัญลักษณ์ของโรงเรียนและความหมาย
เป็นรูปเด็กชายหญิง ในรูปวงกลม หมายถึง มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งสี่ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
เจริญเติบโตอยู่ในสังคมได้คุณภาพและมีความสุข
ตัวอักษรย่อของโรงเรียน ป.ณ.ย. หมายถึง โรงเรียนอนุบาลปาณยา

สีประจำโรงเรียน
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความกล้า ความเสียสละ ความอดทน
สีขาว หมายถึง ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์