ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ เปิดทำการสอนเมื่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2544
เปิดสอนระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 หลักสูตรสามัญ
และ English Program บนพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน เป็นสาขาของโรงเรียนอนุบาล
ปาณยา(สุขุมวิท) ซึ่งเปิดทำการสอนมากว่า 35 ปีแล้ว อาคารของโรงเรียนได้รับการ
ออกแบบในแนวทางความคิดของเจ้าของ ซึ่งมีความคุ้นเคยอยู่กับเด็กมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จึงเรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของเด็กในวัยนี้ ทำให้สามารถสื่อความคิดให้กับ
สถาปนิกออกแบบอาคาร ที่สมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เรียนรู้ของเด็กๆ
มีห้องประกอบซึ่งสร้างตามแนวความคิดที่เหมาะสม กับเด็ก เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องดนตรี นาฏศิลป์ และลานกีฬาในร่ม มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี
สื่อการเรียนการสอนมากมาย เหมาะกับเด็กในวัยอนุบาล และประถม และจัดไว้ให้อย่างเพียงพอกับจำนวนเด็ก

และในปีการศึกษา 2550 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี