แนวการเรียนการสอน


แนวการจัดการเรียนการสอน โดยยึดแนวการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึงการพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก มุ่งมั่นให้เด็กมีความพร้อมทั้งสี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยยึดหลักการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมเล่นเสรี
5. กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา


นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Child Centered เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์จะต้องมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ได้จัดโครงการตามรอยพ่อหลวงโดยแยกเป็น กิจกรรมการเรียนตามพระราชดำรัสของพ่อหลวง และกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้ กิจกรรมส่งสริม การวิเคราะห์ในระดับประถมวัย


โรงเรียนยังจัดเตรียมทักษะความพร้อมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ให้กับเด็กนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนต่อชั้นประถมปีที่ 1 ด้วย

โรงเรียนได้รับการรรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2547 และเป็นสมาชิกสมทบของโรงเรียนคาทอลิกในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพด้วย